Semalt maslahaty: Gara şlýapa SEO näderejede erbet görünýär we ondan nädip saklanmaly?

Işiňiz siziň eklenjiňizdir we internetdäki abraýyňyzy bozup biljek bikanun zatlara goşulmaly dälsiňiz. SEO hünärmenini işe almak gowy zat, ýöne web sahypaňyzy gözleg motorlarynda ýerleşdirmek üçin gara şlýapa SEO strategiýalaryny ulanmaýandygyna göz ýetirmeli. Adamlaryň goýberýän esasy ýalňyşlyklaryndan biri, saýtlarynyň galp traffigi ýa-da kanuny hit alýandyklaryny bilmän SEO kompaniýalaryna köp pul harçlamagydyr.

Semaltyň esasy hünärmeni Maýkl Braun bu howply ýalňyşlykdan nädip gaça durmalydygy barada jikme-jik maglumat berýär.

Mazmuny egirmek we gara şlýapa SEO

Mazmunyň egirilmegi we gara şlýapa SEO-nyň biri-birine baglydygyny aýdyp bileris. Mazmuny egirmek, sözleri we manylary üýtgetmän biriniň makalasyny ulanýandygyňyzy aňladýar. Soňky aýlarda ýazyjylara mazmuny aýlamagy aňsatlaşdyrýan köp sanly programma üpjünçiligi we programmalar hödürlendi. Bu ýerde size gara şlýapa SEO praktikasydygyny we size islenýän netijeleri berip bilmejekdigini aýdaýyn. Açar sözleri doldurýan bolsaňyz we mazmuny yzygiderli aýlaýan bolsaňyz, sahypaňyzyň gözleg ulgamlary, esasanam Google tarapyndan gadagan edilmegi ýa-da jezalandyrylmagy mümkin.

Gara şlýapa SEO erbetmi?

Gynansagam, gara şlýapa SEO size hiç hili peýda berip bilmez. Web sahypaňyzyň girdejisine bagly bolýançaňyz erbet däl. Onlineöne öz işiňizi onlaýn ösdürmek isleseňiz, gara şlýapa SEO strategiýalaryna hiç wagt goşulmaly dälsiňiz.

Gara şlýapa SEO-nyň tagamlary köp, hünärmenler web sahypasynyň gözleg motory derejesini ýokarlandyrmak üçin näme etmelidigini bilýärler. Esasy domen ýa-da subdomain üçin ulansaňyzam, gara şlýapa SEO islendik bahadan gitmek gowy däl. Baglanyşyksyz baglanyşyklary döretmeli däl we açar sözleri hiç wagt doldurmaly däl, sebäbi sahypaňyzy hiç wagt gadagan edip biler.

Makalalary täzeden ýazmak gowy däl

Mazmunyň aýlanmagy ýaly, makalalary täzeden ýazmak gowy tejribe däl. Talyplaryň erkin işlemek bilen meşgullanýandyklary we pul üçin köp makalany täzeden ýazmaga synanyşýandyklary syn edildi. Hatda ýazgylarynda göçürme we grammatiki ýalňyşlyklardan nädip gaça durmalydygyny bilenoklar. Mazmunyňyzy ýazmak işini ýerine ýetiren bolsaňyz, özboluşly mazmun ýazýandyklaryna we grammatiki ýa-da orfografiki ýalňyşlyklaryň ýokdugyna göz ýetiriň. Mundan başga-da, maksadyňyz halkara tomaşaçylary bolsa, olaryň iňlis dili belli bolmaly. Google we beýleki gözleg ulgamlary tarapyndan ýönekeý ýazmak düýbünden gadagan. Şeýlelik bilen, diňleýjilere okamak üçin manyly we peýdaly bir zat berýändigiňize göz ýetirmeli. Olary maglumat mazmuny bilen çekmäge synanyşyň we işiňizi ogurlamakdan saklanyň.

Jemleýji pikirler

Hil mazmuny we ajaýyp gözleg motory derejesi bolan web sahypasyndan gowy zat ýok. Thisöne munuň üçin köp işlemeli we mazmunyň hiline, şeýle hem SEO usullaryňyza has köp üns bermeli bolarsyňyz. Belli bir iş alyp barýarsyňyzmy ýa-da täze gelen bolsaňyzam, hiç haçan başgalaryň makalalaryny göçürmeli däl we gara şlýapa SEO amallaryna goşulmaly däl.

mass gmail